Způsob financování

  • Cenu převáděné nemovitosti včetně DPH může klient uhradit z vlastních zdrojů nebo z vlastních zdrojů v kombinaci s hypotečním úvěrem.
  •  WELL Invest s.r.o. jako prodejce, je připraven s klientem projednat i jiné varianty financování ve spojení s jím zvolenou bankou.

Standardní - základní platební harmonogram

1. Rezervační poplatek ve výši 5% kupní ceny do 5-ti dnů od podpisu Rezervační smlouvy (RS).

2. 10 % kupní ceny převáděné nemovitosti – do 10-ti dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu jednotky.

3. 30% kupní ceny převáděné nemovistosti  do 10-ti dnů od zápisu rozestavěných jednotek do katastru nemovitostí.

4. 25 % kupní ceny převáděné nemovitosti – do 10-ti dnů po dokončení vnitřních omítek. 

5. Doplatek ve výši 30 % kupní ceny převáděné nemovitosti – po kolaudaci, do 10-ti dnů od podpisu Kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

Případné vícenáklady vynaložené na byt dle přání budoucího nabyvatele budou uhrazeny budoucím nabyvatelem na základě samostatného zálohového listu v době splatnosti uvedené v tomto zálohovém listu.

Postup při koupi 

1. Rezervační smlouva (RS)

Podpisem Rezervační smlouvy se společností WELL Invest s.r.o. potvrdíte svůj zájem o koupi bytové jednotky. Z rezervační smlouvy vyplývá Vaše povinnost uhradit rezervační poplatek a přistoupit k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu jednotky (SoSBK). Podpisem RS a složením rezervačního poplatku se bytová jednotka  stává rezervovanou. Rezervační poplatek je započítáván do kupní ceny a je nevratný.
 

2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní o převodu jednotky (SoSBK)

Nejpozději do 30.6.2016 je s klientem projednána a podepsána SoSBK, která upravuje vztah mezi budoucím nabyvatelem a budoucím převodcem. Převáděná bytová jednotka je ve SoSBK blíže vyspecifikována včetně stanovení platebních podmínek, jsou zde popsány jednotlivé fáze převodu. Obsahově velmi blízká samotné Kupní smlouvě o převodu vlastnického práva k jednotce. Budoucí nabyvatel a budoucí převodce se v ní zavazují, za jakých podmínek uzavřou Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k jednotce.
 

3. Kupní mlouva o převodu vlastnického práva k jednotce

Po dokončení stavby, po kolaudaci a po přidělení čísla popisného je možné přistoupit k podpisu vlastní Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce a podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch budoucího nabyvatele do katastru nemovitostí. Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce přesně specifikuje předmět převodu a jeho finální cenu. Klient po podpisu této smlouvy před předáním nemovitosti k užívání uhradí doplatek ceny za předmět převodu podle splátkového harmonogramu. Podáním návrhu na vklad Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce se na příslušném katastrálním úřadě zaeviduje změna vlastnictví bytové jednotky, vlastnictví přechází z převodce na nabyvatele.